22 luty 2022

FPP: Dobra decyzja dla niepełnosprawnych

zdjęcie: FPP: Dobra decyzja dla niepełnosprawnych / fot. nadesłane
fot. nadesłane
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) znając projekt ustawy podatkowej Polskiego Ładu już w październiku skorzystała z uprawnienia Rady Dialogu Społecznego do zgłaszania inicjatywy legislacyjnej i złożyła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzyskał on poparcie wszystkich partnerów społecznych, w wyniku czego w drodze uchwały RDS projekt trafił do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Cieszy nas bardzo fakt, iż projekt zyskał również poparcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – które wsparło inicjatywę RDS i wniosło jej uchwałę do porządku obrad Rady Ministrów. Dziękujemy za to Pani Minister Marlenie Maląg i apelujemy, by rząd podjął prace nad projektem ustawy zgłoszonym przez RDS i MRPiPS.

Przedłożony przez nas projekt ustawy ma na celu urealnienie wielkości dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie ustawa przewiduje jedynie górną granicę wysokości dotacji z budżetu państwa dla Funduszu, na poziomie 30% ponoszonych kosztów. Zgodnie z naszą propozycją wartość 30% stanowiłaby minimalny poziom dofinansowania zadań PFRON. Dzięki temu zabezpieczona zostałaby możliwość dalszej realizacji działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian podatkowych Polskiego Ładu, których skutkiem jest istotne zmniejszenie wartości odpisów na rzecz funduszy związanych rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-03-26 19:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany