Mamy ostatnią umowę na S10 Bydgoszcz - Toruń

fot. nadesłane
Podpisaliśmy czwartą umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia. Chodzi o pozostały, 12-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłem Toruń Zachód a węzłem Toruń Południe (A1). W toku przetargu wybraliśmy ofertę konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner). Wartość umowy to niemal 340 mln zł.
REKLAMA
Zakres zadania

Podpisana umowa dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 11,8 km między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Nowa trasa skróci i ułatwi dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia.

Odcinek S10, stanowiący południową obwodnicę Torunia, powstał jeszcze w 2006 roku w standardzie jednojezdniowej drogi ekspresowej. Co ciekawe, w ramach realizacji zadania ul. Bydgoska w Toruniu (odcinek dawnej DK10, odłączony wraz z budową obwodnicy) zostanie na nowo połączona z obecną drogą krajową nr 10 w Cierpicach, jako droga dojazdowa rangi wojewódzkiej.

Przebieg przetargu

W styczniu ub.r. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na projekt i budowę omawianego odcinka S10. W maju zaprosiliśmy do podpisania umowy wyłonionego w przetargu wykonawcę. Do złożenia podpisów jednak nie doszło (wykonawca uchylił się od podpisania umowy). We wrześniu dokonaliśmy ponownego wyboru oferty, od którego z kolei odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) inny uczestnik przetargu. Na skutek orzeczenia KIO z 31 października ub.r. unieważniliśmy wybór oferty i po przeprowadzeniu ponownej analizy z wybraliśmy ofertę konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner).

Umowa z konsorcjum Rubau - Poltores opiewa na kwotę 339 949 475,71 zł. Planowany termin ukończenia inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to 41 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W ciągu 15 miesięcy wykonawca będzie musiał złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zestawienie ofert złożonych w przetargu 
  • konsorcjum NDI S.A. (lider), NDI Sopot (partner), SP Sine Midas Stroy (partner) - 300 633 994,70 zł (Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy) 
  • konsorcjum Rubau Polska (lider), Poltores (partner) - 339 949 475,71 zł 
  • Polaqua - 340 938 872,45 zł 
  • Budimex - 357 509 982,06 zł 
  • PUT Intercor - 369 000 000,00 zł 
  • Strabag - 373 266 385,76 zł 
  • konsorcjum Kobylarnia (lider), Mirbud (partner) - 377 548 964,94 zł 

Inwestycja rządowa w miejsce PPP

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.). Inwestycja znalazła się w nowym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do roku 2033).

S10 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe w lutym 2020 r. uzyskała decyzję środowiskową (DŚU). Decyzją rządu z czerwca 2020 r., S10 Bydgoszcz - Toruń powstanie ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Do czerwca 2021 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) rozpatrywał odwołania od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy. 4 czerwca 2021 r. GDOŚ wydał decyzję, w której m.in. utrzymano proponowany wariant przebiegu drogi ekspresowej przy jednoczesnym zaostrzeniu wymogów środowiskowych jej realizacji oraz wprowadzeniu dodatkowych obiektów związanych z ochroną środowiska. W związku z tym niezbędne było wprowadzenie zmian w dokumentacji przetargowej. Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. ogłosiliśmy przetargi na cztery odcinki realizacyjne w systemie Projektuj i buduj. W sprawie każdego z czterech przetargów po wyborze najkorzystniejszej oferty toczyły się sprawy przed KIO.

Zmiany na skutek decyzji GDOŚ

Ogłoszenie czterech przetargów stało się możliwe dzięki zakończeniu trwającej od marca 2020 r. procedury rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji środowiskowej. GDOŚ, decyzją z 4 czerwca 2021 r., wprowadził szereg zmian do wydanej przez RDOŚ w Bydgoszczy decyzji środowiskowej z 24 lutego 2020 r.

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego, zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Decyzja GDOŚ poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia na części zakresu zadania - w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowalnych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł.

Kalendarium

28 listopada 2016 r. - podpisaliśmy umowę z wykonawcą Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Mosty Katowice)  

31 stycznia 2019 r. - złożyliśmy w RDOŚ w Bydgoszczy raport o oddziaływaniu na środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

24 lutego 2020 r. - RDOŚ w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem, do której zostały złożone odwołania  

29 kwietnia 2020 r. - w związku z faktem, że RDOŚ w Bydgoszczy nie znalazł podstaw do zmiany lub uchylenia wydanej decyzji środowiskowej, złożone odwołania zostały przekazane do GDOŚ  

28 lipca 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 26 października 2020 r.  

17 września 2020 r. - GDOŚ postanowieniem odmówił wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej węzła Podgórz  

26 października 2020 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 29 stycznia 2021 r.  

28 stycznia 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 31 marca 2021 r.  

31 marca 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 17 maja 2021 r.        

10 maja 2021 r. - GDOŚ przedłużył termin załatwienia sprawy do 4 czerwca 2021 r.  

4 czerwca 2021 r. - GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Toruń. W liczącym 65 stron dokumencie podtrzymano zaproponowany przebieg drogi z jednoczesnym zaostrzeniem wymagań środowiskowych dla jej realizacji. Decyzja przewiduje m.in. nowe przejścia dla zwierząt oraz miejsca lęgowe        

18 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w m. Brzoza   

30 czerwca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód  

7 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Emilianowo - Solec    

14 lipca 2021 r. - skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe        

27 sierpnia 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 w Brzozie         

3 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Solec - Toruń Zachód        

13 września 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Toruń Zachód - Toruń Południe      

8 listopada 2021 r. - otworzyliśmy oferty w przetargu na odcinek Emilianowo - Solec        

16 listopada 2021 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25   

15 grudnia 2021 r. - unieważniliśmy wybór najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25     

15 grudnia 2021 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód     

28 stycznia 2022 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe   

31 stycznia 2022 r. - unieważniliśmy wybór najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód (wykonanie wyroku KIO z 17 stycznia 2022 r.)    

1 lutego 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Solec - Toruń Zachód  

8 lutego 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25  

23 marca 2022 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na S10 Emilianowo - Solec  

22 kwietnia 2022 r. - pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP w sprawie przetargu na S10 Solec - Toruń Zachód  

27 kwietnia 2022 r. - pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP w sprawie przetargu na S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25  

29 kwietnia 2022 r. - pozytywny wynik kontroli Prezesa UZP w sprawie przetargu na S10 Toruń Zachód - Toruń Południe  

6 maja 2022 r. - podpisaliśmy umowy na projekt i budowę S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25 i S10 Solec - Toruń Zachód  

maj 2022 r. - wykonawca zaproszony do podpisania umowy na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe uchylił się od zawarcia umowy (konsorcjum NDI, NDI Sopot, SP Sine Midas Stroy i SP Sine Midas Stroy Oddział w Polsce  

1 sierpnia 2022 r. - sąd ogłosił wyrok uwzględniający naszą skargę na decyzję KIO w sprawie odwołań od wyboru wykonawcy na odcinek S10 Emilianowo - Solec  

2 września 2022 r. - podpisaliśmy umowę na projekt i budowę S10 Emilianowo - Solec  

22 września 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe  

31 października 2022 r. - po wyroku KIO unieważniliśmy czynność wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe 

28 listopada 2022 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe 

20 stycznia 2023 r. - podpisaliśmy umowę na projekt i budowę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe

2022-2026 - planowane lata realizacji S10 Bydgoszcz - Toruń w systemie Projektu i buduj
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-03-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany