22 marzec 2023

Początkiem wszechrzeczy jest woda

zdjęcie: Początkiem wszechrzeczy jest woda / pixabay/3708187
22 marca obchodzony jako Światowy Dzień Wody
REKLAMA

Historia

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Bądź świadomy 

Woda jest konieczna dla zachowania życia i musi być łatwo dostępna dla wszystkich konsumentów w wystarczającej ilości. Należy zawsze podejmować wszelkie dostępne środki i wysiłki, aby zapewnić jak najlepszą jakość wody.

Pogorszenie jakości wody pitnej może wynikać z zanieczyszczeń mikrobiologicznych lub toksycznych związków chemicznych. Zwykle zanieczyszczenia chemiczne nie powodują natychmiastowych skutków zdrowotnych i są uważane za mniej istotne w porównaniu do zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Zasadniczo, największym ryzykiem związanym z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym jest spożycie wody skażonej odchodami ludzkimi i zwierzęcymi. Dlatego należy jak najbardziej chronić zasoby wodne przed zanieczyszczeniami fekalnymi, ponieważ takie zanieczyszczenia mogą zawierać wiele chorobotwórczych bakterii, wirusów, pierwotniaków i pasożytów jelitowych.
Wody pitne pobierane z ujęć powierzchniowych są narażone na zanieczyszczenia pochodzące z działalności człowieka oraz spływające z otaczającego środowiska. Chociaż takie wody zwykle zawierają niewielkie ilości żelaza i manganu, to konieczne jest ich wielostopniowe uzdatnianie oraz stała dezynfekcja, aby zapewnić bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody.

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czynniki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne wody

 • lokalizacja ujęć wody oraz wyznaczenie i wzmożony nadzór nad strefami ochronnymi,
 • stosowanie właściwych materiałów do ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, (w tym uzyskanie oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotyczącej zastosowanych materiałów),
 • stan techniczny i sanitarny sieci wodociągowej, przyłączy oraz instalacji wewnętrznych,
 • niewłaściwe i zmienne warunki hydrauliczne oraz zmiany ciśnienia w sieci wodociągowej,
 • bezpośrednie podłączenia do sieci – bez zaworów zwrotnych, antyskażeniowych,
 • intruzja zanieczyszczeń do wnętrza sieci ze środowiska zewnętrznego poprzez mikro nieszczelności przy wystąpieniu podciśnienia,
 • zaniedbanie podczas usuwania awarii na sieci i wymianach elementów mających bezpośredni kontakt z wodą,
 • brak stabilności mikrobiologicznej i fizyko-chemicznej wody wprowadzanej do sieci wodociągowej,
 • zastosowanie właściwej metody uzdatniania wody,
 • błędy popełnione na etapie projektowania – np. przewymiarowanie sieci.

Jak najlepiej dbać o wewnętrzną instalację wodociągową?

 • należy regularnie czyścić krany i akcesoria wodne zdejmując perlatory i sitka umocowane na końcówkach w celu usunięcia kamienia i zanieczyszczeń,
 • raz w roku należy dokonać czyszczenia wnętrza zbiorników służących do magazynowania wody, również bojlerów,
 • w przypadku dłuższej stagnacji wody i jej nie używania należy pamiętać o przepłukaniu instalacji przed ponownym korzystaniem z wody,
 • zachować odpowiedni odstęp lub izolację pomiędzy rurami wody ciepłej i zimnej,
 • utrzymywać temperaturę wody ciepłej w kranach powyżej 55º a zimnej poniżej 20ºC.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce