11 kwiecień 2019

II Ogólnopolski Konkurs Artystyczny Z inspiracji twórczością Zdzisława Beksińskiego

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie od kilkunastu lat jest dysponentem obrazów wybitnego artysty współczesnej sztuki polskiej Zdzisława Beksińskiego przekazanych do stałej ekspozycji w Częstochowie przez ich właścicieli – kolekcjonerów sztuki z Paryża - Annę i Piotra Dmochowskich. Obrazy i rysunki składają się na stałą wystawę znaną pod nazwą Muzeum Zdzisława Beksińskiego (do 2016 r.), a obecnie Beksiński. Drugie Muzeum, eksponowaną w odrębnej sali wystawowej, aranżowanej w odpowiedni dla malarstwa Beksińskiego sposób. Oprócz prezentacji wystawy, Miejska Galeria podejmuje wiele działań i inicjatyw utrzymywania zainteresowania oryginalną twórczością i niebanalną sylwetką Artysty.
REKLAMA
W 2019 roku mija dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Zdzisława Beksińskiego. Mimo że z każdym rokiem rośnie dystans od czasów, gdy powstawały nowe prace Artysty, wciąż pozostaje mu wierne grono wielbicieli doceniających wartość jego sztuki. Rośnie też nowe pokolenie odbiorców, dla których jego wielowymiarowa twórczość – malarska, graficzna, fotograficzna, rzeźbiarska i literacka, pozostaje źródłem fascynacji. Może być również źródłem natchnienia do własnych prób artystycznych – w każdej z dziedzin uprawianych przez Zdzisława Beksińskiego. W 2014 roku Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie ogłosiła konkurs artystyczny dla uczniów średnich szkół plastycznych i studentów kierunków artystycznych na dzieło plastyczne inspirowane pracami Mistrza. Druga edycja konkursu odwołuje się do mniej znanych Jego dzieł - z dziedziny literatury.

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest:

- propagowanie wiedzy o artyście Zdzisławie Beksińskim, popularyzowanie jego twórczości
- rozbudzanie wyobraźni literackiej
- kształcenie umiejętności warsztatowych w wypowiedzi literackiej
- zwrócenie uwagi na uniwersalizm języka sztuki /plastyka a literatura/

Konkurs adresowany  jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
Przedmiotem konkursu są krótkie formy prozy literackiej: opowiadanie, esej, reportaż, nowela, powiastka filozoficzna.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w konkursach literackich. Prace nie powinny być wcześniej publikowane.

§  Zgłoszony utwór powinien dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii:
a) interpretacji dzieł Beksińskiego
b) fabularyzacji losów postaci przedstawionych na obrazach

Objętość zgłoszonego tekstu konkursowego nie może przekraczać 4 stron znorma-lizowanego wydruku komputerowego formatu A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5 pkt, marginesy strony 2,5 cm), nie powinien też być krótszy niż dwie strony. Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy go podpisywać nazwiskiem autora.


Tryb zgłaszania prac:

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać na formularzu Karta zgłoszenia dostępnym na stronie www.galeria.czest.pl
Teksty konkursowe należy przysłać (wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia) w formie plików pdf na adres e-mail: info@galeria.czest.pl


Tryb oceny:

Oceny prac konkursowych dokona powołane przez Organizatora Jury, które wyłoni laureatów nagród oraz wskaże prace do publikacji w folderze oraz na stronie MGS.
W ocenie prac konkursowych ważące będą następujące kryteria:
- nowatorstwo pomysłu (tematyczne i formalne)
- walory literackie


Nagrody w konkursie:

I nagroda – oryginalny szkic Zdzisława Beksińskiego ufundowany przez pp. Annę i Piotra Dmochowskich
II nagroda – „Zmagania o Beksińskiego” z dedykacją Piotra Dmochowskiego oraz zestaw albumów z twórczością artysty
III nagroda  – książki o Zdzisławie Beksińskim

Autorzy prac, poprzez zgłoszenie ich do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie prac poprzez ich utrwalanie na nośnikach informatycznych, publikowanie w całości lub fragmentów w publikacjach poświęconych sztuce,
w broszurach i innych materiałach informacyjnych, upowszechnianie w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej Galerii i serwisach internetowych oraz wykorzystania prac w celach dokumentacji konkursu.

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:
1) publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań związanych z organizacją konkursu (w tym m.in. publikacje, ogłoszenie wyników), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu.
2) rozpowszechnianie prac poprzez ich utrwalanie na nośnikach informatycznych, upowszechnianie w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej Galerii
i serwisach internetowych oraz w celach dokumentacji konkursu
3) publikowanie w całości lub fragmentów w publikacjach poświęconych sztuce, w broszurach i innych materiałach informacyjnych, w tym w folderze podsumowującym konkurs
4) dokonanie niezbędnych skrótów, zmian i korekt tekstów przeznaczonego do publikacji.


Skład Jury konkursu:

Barbara Strzelbicka  - redaktor Częstochowskiego Magazynu Literackiego „Galeria”
mgr Elżbieta Hak  - badaczka twórczości Zdzisława Beksińskiego
dr Barbara Major – kurator wystaw
Piotr Dmochowski - kolekcjoner
Anna Paleczek-Szumlas –dyrektor Miejskiej Galerii Sztuk, przewodnicząca Jury


Obowiązujące terminy:

- ogłoszenie konkursu – 24 lutego 2019 r.
- nadsyłanie zgłoszeń – do 7 maja 2019 r.
- ocena Jury i zawiadomienia dla  uczestników - do 31 maja  2019r.
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 14 czerwca  2019 r.
 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany