21 wrzesień 2020

Studenci pytają, minister odpowiada

fot. www.gov.pl / CC 3.0 Polska
W miniony piątek minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek odpowiadał na pytania studentów. Zaczynający nowy rok akademicki mieli wiele pytań dotyczących zarówno reżimu sanitarnego jak i spraw socjalnych, czy organizacyjnych związanych z nowym rokiem akademickim.
REKLAMA

Nowy program dla kół naukowych

Rozmowa ze studentami była idealną okazją do ogłoszenia przez ministra Wojciecha Murdzka nowego programu dla kół naukowych „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Minister w obecności studentów złożył elektroniczny podpis pod nowym projektem MNiSW. Głównym zadaniem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w obszarze prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki.

– Chcemy pomóc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesieniu jakości działalności tych kół oraz usprawnieniu mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej – zaznaczył Wojciech Murdzek.

Nabór do konkursu rusza już 12 października 2020 roku. Wybrani otrzymają dofinansowanie w wysokości prawie 70 000 zł.

Przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego

Pytania otwierające Q&A dotyczyły reżimu sanitarnego i obowiązków uczelni w zapewnieniu studentom maseczek i płynów do dezynfekcji.

– Uczelnia, o ile to możliwe, powinna zapewnić: miejsca pobierania rękawiczek, maseczek oraz specjalne kosze na zużyte środki ochrony osobistej, urządzenia do dezynfekcji rąk, płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi studentów, doktorantów i klientów zewnętrznych i na bieżąco uzupełniany płyn do dezynfekcji rąk w każdej toalecie – odpowiedział minister.

Legitymacje studenckie

Minister odpowiedział również na liczne pytania dotyczące legitymacji studenckich. Legitymacje są ważne bez konieczności ich przedłużania do dnia 29 listopada bieżącego roku. Kwestie organizacyjne w przypadku jej przedłużania przed upływem tego okresu ustalają uczelnie. Organizacja kształcenia w szkołach wyższych nie ma żadnego wpływu na ich ważność. Studenci mieli wiele pytań o dystrybucję legitymacji dla nowych studentów, którzy rozpoczną semestr online. Minister zapewnił, że decyzje podejmą władze uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. A wypracowane procedury przekażą studentom władze uczelni.

Sprawy socjalne i akademiki

Szczególne zasady przyznawania albo zawieszania funkcjonowania świadczeń zostały ustanowione tylko do 30 września 2020 r.

– Obecnie, gdy gospodarka powraca do pełnego funkcjonowania, zasadne jest przyznawaniem studentom świadczeń na standardowych zasadach – powiedział minister Murdzek pytany o kwestie socjalne.

Obowiązek posiadania zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej będzie obowiązywał w nowym roku akademickim, ponieważ przepis zdejmujący ten obowiązek obowiązuje do 30 września 2020. Wydawanie tych zaświadczeń jest obowiązkiem organu administracji publicznej. Wniosek ten jak i np. o stypendium socjalne można przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej (ePUAP) lub profilem zaufanym. Minister Murdzek zachęcił do założenia profilu zaufanego, który jest bezpieczny, szybki i może uprościć wiele spraw życia codziennego.

Studenci pytali o akademiki, gdzie w związku z zakwaterowaniem w pokojach jednoosobowych uczelnie podniosły opłaty. Czy pokoje muszą być jednoosobowe? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym rekomenduje maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami korzystającymi z akademików, ale nie nakazuje uczelniom zapewniania wszystkim studentom tylko jednoosobowych pokoi.

– Cały czas istnieje możliwość wnioskowania do uczelni o jednorazową zapomogę lub zwiększenie kwoty stypendium socjalnego w związku z ponoszeniem kosztów zakwaterowania w akademiku dla studentów, którzy są w trudnej sytuacji – zaznaczył minister.

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP zwrócił uwagę na fakt niewystarczających warunków bytowych panujących w polskich akademikach. Minister zaznaczył, że ten problem jest znany ministerstwu i jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków na poprawę sytuacji lokalowej w domach studenckich.

Organizacja zajęć zdalnych i zbliżający się rok akademicki

Minister Wojciech Murdzek został zapytany czy zasadne są wymagania profesorów do włączenia kamer podczas zajęć i zaliczeń.

– Możliwość przeprowadzenia zaliczeń, egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej została wprowadzona na stałe do przepisów ustawy (…) I w przypadku posiadania niewystarczającej infrastruktury, student powinien wystąpić do uczelni o umożliwienie skorzystania z ich zasobów – stacjonarnie bądź w filii albo zorganizować sobie dogodne warunki do uczestnictwa w zaliczeniu w swojej miejscowości.

Minister zapewnił studentów, że Polska Komisja Akredytacyjna będzie dokonywać kontroli jakości prowadzonego kształcenia na uczelniach, ale sygnały dot. jakości kształcenia mogą być też kierowane do MNiSW, które będzie podejmowało działania w trybie nadzoru nad uczelniami.

Podkreślił również jak bardzo zależy mu, by kształcenie zdalne nie obniżyło jakości prowadzonych zajęć. Jednocześnie zaznaczył, że wszystkie zajęcia praktyczne na kierunkach lekarskich muszą zostać zrealizowane w całości, ponieważ stanowią podstawę do ukończenia studiów, wydania dyplomu, jak i są dobrą okazją do zdobycia kwalifikacji zawodowych. A miejsce odbywania praktyk ma obowiązek zapewnić uczelnia – podkreślił kończąc dyskusję ze studentami i życzył im udanego roku akademickiego 2020/2021.

 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
340834
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-01-02 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-07 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-09 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-16 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany